Klankbordgroep

Op onze school zitten de volgende personen  in de klankbordgroep. Esther Kakebeeke, Chanine van der Does, Natasja Niewenhuijse, Martijn de Kluijs, Amber van Duinen en Freddy Koeman namens de ouders en Pieter Goudappel namens het team/directie.
Wat doen we nu als klankbordgroep? De leden kunnen de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei ‘schoolse onderwerpen’. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school?
De klankbordgroep kan geen besluiten nemen maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en de directie.
De leden zitten er namens alle ouders dus spreek hen gerust aan mocht er iets zijn waar je mee zit m.b.t. de gang van zaken van school.