Missie en visie

Missie

‘Samen onderweg naar morgen’ is in een notendop de missie van onze school. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen voor  te bereiden op de maatschappij van morgen. Levend in een steeds kleiner wordende wereld, die zichzelf steeds verder digitaal ontwikkelt, vinden wij het belangrijk onze kinderen te helpen die gaven en talenten te ontwikkelen, die nodig zijn om zichzelf staande te houden. Een combinatie van de traditionele vakken en thematisch aangeboden kennis van  jezelf, elkaar en de wereld staan hierin centraal.

 

Visie

Visie op ontwikkeling en leren

Binnen ons onderwijs is de ontwikkeling van het kind leidend. We zijn ervan overtuigd dat wanneer kinderen inzicht hebben in hun eigen leerproces, dit hen verder zal brengen. Daarom is het van belang dat kinderen inzicht hebben in hun eigen gaven en talenten. Door middel van het geven van feedback op hun functioneren realiseren wij dit. Kinderen gaan met deze input aan de slag om zelf doelen te stellen die hen steeds een stap dichter brengen bij de dag van morgen. Doordat kinderen zichzelf bewust zijn van hun talenten en gaven zijn zij eigenaar van hun leerproces en doordat zij inzicht hebben in hun intelligenties, hebben ze zelf een stem in het activiteitenaanbod. Onze maatschappij vraagt niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen denkgewoonten en eigenschappen voor persoonlijke effectiviteit bij te brengen. Om te snappen welke vaardigheden de maatschappij van hen vraagt, ontdekken de kinderen op onze school spelenderwijs de wereld om hen heen. ICT is hierin een belangrijk hulpmiddel. Kinderen krijgen, door middel van doelgerichte inzet van software, ondersteuning op specifieke ontwikkelingsgebieden. Ook vindt de verwerking van veel lessen plaats door middel van de inzet van ICT. Mogelijkheden om methodes aan te bieden vanuit software, in plaats van uit boeken, wordt al actief toegepast bij het vak rekenen door de inzet van Wereld in Getallen versie 5. Dit alles is vastgelegd in het ICT-beleidsplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

 

 

Visie op onderwijs

Op onze school geven we kinderen wat ze nodig hebben. We baseren dit op gegevens die we verzamelen vanuit observaties en resultaten. Deze worden zorgvuldig en nauwkeurig volgens vaststaande structuren geanalyseerd en verwerkt in overzichtelijke documenten. Vanuit onze kennis van de leerlijnen kunnen we lesstof compacten of verbreden om op deze manier zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling. Effectieve communicatie en goed werkbare structuren zijn hiervoor heel belangrijk. Talentontwikkeling is een kenmerk van ons onderwijs. Wetenschap, cultuur en technologische ontwikkeling zijn hierin belangrijke elementen. Projectmatig en spelenderwijs bieden wij de kinderen inspirerende activiteiten om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Ons onderwijs is gericht op kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden. Om kinderen te begeleiden in deze ontwikkelingen werken we actief met denkgewoonten en 21e-eeuwse vaardigheden. De verschillende vaardigheden vormen de basis van onze totaalmethode. 

 

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Behaalde resultaten zijn op onze school geen eindpunt, ze vormen het begin van een volgende stap in de ontwikkeling. Door middel van het uitgebreid analyseren van groei en opbrengsten hebben kinderen en leerkrachten inzicht in het leerproces. Leerlijnen en groepsdoelstellingen zijn zichtbaar in onze lokalen. De school is een plaats waar wordt geleerd. Op onze school leren kinderen zichzelf kennen, te accepteren en te waarderen. Ze ontwikkelen principes en vaardigheden waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat.

 

Visie op schoolklimaat

Onze school laat zichzelf kenmerken door de kwaliteit van onderlinge relaties. Onze school is een veilige omgeving waar iedereen wordt gerespecteerd, geaccepteerd en gewaardeerd. Iedereen die zichzelf betrokken voelt bij onze school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het onderhouden van relaties brengt rechten en plichten met zich mee. Door het zijn van kritische vriend houden we elkaar scherp en zijn we met elkaar verantwoordelijk voor het grote geheel. Ook kinderen leren feedback te geven op een manier die voor de ontvanger aangenaam is. (Groot)ouders zijn binnen onze school een waardevolle groep mensen. Zij hebben veel kennis van de kinderen, maar hebben ook veel kennis van allerhande zaken. Op onze school moedigen we (groot)ouders aan om zichzelf betrokken te weten bij de schoolorganisatie.

 

Visie op maatschappelijke positionering

Wij zien het als onze opdracht in het leven om klaar te staan voor mens en dier om ons heen. Kinderen beleven dat een leven leiden met de Christeijke identiteit als leidraad, voor heel je leven winst oplevert. Op onze school ervaren kinderen onderdeel te zijn van een gemeenschap, maar tegelijkertijd dat deze gemeenschap zelf ook onderdeel is van een groter geheel. We kijken graag naar buiten, maar halen buiten ook graag naar binnen. We zijn ons ervan bewust dat  we leven in grote rijkdom en economische voorspoed en dat dit een verantwoordelijkheid met zich meebrengt richting mensen die dat niet hebben. Wij willen ook een regioschool zijn. We openen onze deuren met liefde voor mensen uit de regio die in onze school vinden wat ze zoeken. We dragen onze missie en visie actief en levendig uit. Binnen de projecten die wij vanuit onze totaalmethode aanbieden, is met regelmaat ruimte voor het brengen van diverse leerbezoeken aan bedrijven en instellingen in de omgeving. Ook ontvangen wij, mede in dit kader, regelmatig mensen van bedrijven en instellingen op school om een workshop te verzorgen