Zorg

Zorg

Op onze school draait alles om de zorg voor onze leerlingen. Als team dragen wij zorg voor de ontwikkeling van de kinderen die onze school bezoeken. Het bieden van zorg voor ieder kind, betekent het leveren van maatwerk. Ieder kind is anders en ieder kind heeft dus een eigen aanpak nodig. Om het werken realistisch en overzichtelijk te houden hebben we met elkaar een standaard bedacht en uitgewerkt. Deze gemiddelde standaard wordt gevormd door alle kinderen die onze school bezoeken. Een heel aantal van hen wijkt, om welke reden dan ook, van deze standaard af. Een aantal kinderen lukt het niet om de standaard te bereiken, een aantal kinderen stijgt boven de standaard uit. Om al de kinderen die onze school bezoeken dat te geven wat zij nodig hebben, hebben we een uitgebalanceerd systeem voor kwaliteitszorg ingericht. Observatie, analyse en gesprek zijn hierin belangrijke pijlers. Op basis van observaties van leerkrachten en de analyses van leerling gegevens gaan wij met kinderen, ouders en elkaar in gesprek. Op deze manier geven wij ieder kind wat hem of haar toekomt.

Ondersteuning van leerlingen

Wij zijn erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving. Daarbij streven we naar onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. Dit  schoolondersteuningsplan vindt u op deze website onder downloads

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband ( Kind op 1)

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband (Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp.http://www.swvkindop1.nl

Arrangementen

Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van een onderwijsassistent  zijn voor individuele begeleiding, of de inzet van een ambulant begeleider die de leerkracht en uw kind op school structureel begeleidt. Het samenwerkingsverband heeft weer een eigen ondersteuningsprofiel waarin afspraken zijn vastgelegd over hun aanbod. 

Het lukt niet op een reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat het dan om speciaal (basis)onderwijs.

Cluster 1 en 2 scholen

Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis verloopt niet via het samenwerkingsverband (Kind op 1). Zij maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en hebben eigen procedures en werkwijzen. Cluster 2: Leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis. We werken samen met: Auris https://aurisinfo.nl/richtlijn-toelaatbaarheid-auris-onderwijs Cluster 1:Leerlingen die blind of slechtziend zijn: We werken samen met: Koninklijke Viseo: https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs

Het zorgplan, waarin een en ander verder wordt uitgelegd, ligt ter inzage op school. U kunt hierover ook contact opnemen met juf Elma, onze IB’er (e.roelofs@alberoscholen.nl).